Tag Archives: Kobe Day Tour

A scamper through Kobe | Cưỡi ngựa xem hoa ở Kobe

Một ngày đi chơi Kobe: đi đâu, ăn gì?